Тази политика за поверителност описва как събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни, когато посещавате уебсайт: www.nellyzapryanova.com и/или изборите, които предлагаме, включително как да изпратите запитване чрез формуляра на страница „Контакти“.

Освен ако не е посочено друго, Нели Запрянова с ЕИК 180542409 е администратор на личните данни, които събираме чрез услугите и уебсайта, предмет на тази политика за поверителност.

Ако имате притеснение, свързано с поверителността на данните, оплакване или въпрос относно нашите електронни и дигитални услуги, моля, свържете се с нас чрез имейл: zapryanova.nelly@gmail.com или на телефон +359 895 783 839.

Тази политика се прилага, когато използвате нашите услуги и уебсайт www.nellyzapryanova.com и се определя на основанието, че всички лични данни, които Вие предоставяте, ще бъдат обработени от нас. С използването на услугите ни Вие приемате и се съгласявате, че Нели Запрянова с ЕИК 180542409, която е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, съгласно българското законодателство, може да ползва тези данни, съгласно правилата за поверителност.

Термините, използвани в тази политика за поверителност, ще имат следното значение:

Термини като „ние“, „нас“, „наш“ и т.н. в тази политика за поверителност се отнасят до по-горе цитираните отговорни страни.

Термини като „Вие“, „Ваш“, „Вашите“ и т.н. се отнасят за Вас, като физическо лице.

Терминът “лични данни”, по начина, по който е използван в тази политика за поверителност, означава всякаква информация – независимо дали тази  информация е била въведена от Вас, събрана от Вас или получена по друг начин – отнасяща се до идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (‘субект на данните’). Идентифицирано физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификатор, като например: име или други технически онлайн идентификатори, както е в нашия случай.

Съдържание:

1.         Кой е отговорен за правилното боравене с Вашите лични данни?

2.         Кога се прилага тази политика за поверителност?

3.         Какви видове лични данни събираме, обработваме и използваме?

4.         Защо и с кого споделяме лични данни?

5.         Защо и колко дълго съхраняваме лични данни?

6.         Какви възможности за избор имате във връзка с поверителността?

7.         Какво друго правим, за да защитим Вашите лични данни?

8.         Използване на бисквитки и подобни технологии

9.         Линкове към други уебсайтове

10.      Съответствие и сътрудничество с регулаторните органи

11.      Как се съобщават промените в тази политика за поверителност?

12.      Свържете се с нас

1.         Кой е отговорен за правилното боравене с Вашите лични данни?

Отговорната страна за събирането, обработването и използването на лични данни е Нели Запрянова с ЕИК 180542409 като доставчик на услугите и уебсайта.

2.         Кога се прилага тази политика за поверителност?

Настоящата политика се прилага за всички услуги, предлагани от Нели Запрянова с ЕИК 180542409, както и за уебсайт www.nellyzapryanova.com.

Настоящата политика за поверителност не се прилага за услуги, предлагани от други компании или лица, включително продукти или уебсайтове, които може да Ви бъдат показани като резултати от търсене, или други уебсайтове, свързани с линкове от нашия уебсайт.

Нашата политика за поверителност не се отнася до информационни практики на други компании и организации, които рекламират нашите услуги и може да използват “бисквитки” (cookies), пикселни маркери или други технологии за обслужване и предоставяне на подходящи реклами.

3.         Какви видове лични данни събираме, обработваме и използваме?

Личните данни, които събираме, обработваме и използваме във връзка с услугите и уебсайта, включват само информацията, която събираме активно, докато Вие взаимодействате с нас.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уебрешения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search Console, Facebook, Instagram. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Ние използваме данните за Вас, за да:

 • можем да Ви предоставим нашите услуги;
 • се свържем с Вас по повод на Ваши запитвания относно предоставяните услуги;
 • можем да гарантираме, че съдържанието от уебсайта се представя по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство, с което посещавате нашия уебсайт;
 • да гарантираме, че уебсайтът ни е безопасен и сигурен.

Когато това се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни за гореспоменатите цели. По подобен начин, ако искаме да използваме Вашите лични данни за нова или различна цел, ще Ви уведомим за това и ще ги използваме по този друг начин само ако това се изисква или разрешава от приложимия закон или ако сте се съгласили с това.

Всякакъв достъп до Вашите лични данни е ограничен до тези лица, които трябва да се запознаят с тях, във връзка с изпълнението на техните служебни задължения.

Когато се свързвате с Нели Запрянова с ЕИК 180542409, ние съхраняваме запис на Вашата комуникация, за да ни помогне да разрешим всякакви проблеми, които бихте могли да срещнете.

4.         Защо и с кого споделяме лични данни?

Ние не продаваме, търгуваме с или отдаваме под наем Вашите лични данни.

Външно обработване: Ние предоставяме лична информация на нашите трети страни доставчици на услуги, при условията на подходящи инструкции, необходими за съответните цели на обработването, за изпълнение на конкретни задачи от наше име и съгласно нашите инструкции.

Всяка трета страна доставчик ще разполага с достъп само до такива лични данни, които са необходими само и единствено за изпълнение на конкретните ѝ задачи. Ние ще гарантираме, че всяка трета страна доставчик е запозната и спазва тези задължения. Освен това ще гарантираме, че всяка трета страна доставчик третира Вашите лични данни с не по-малка степен на защита, отколкото се изисква от приложимите закони за защита на личните данни, и че те предприемат адекватни технически и организационни мерки за сигурност въз основа на нашите инструкции и в съответствие с нашата политика за поверителност и всякакви други подходящи мерки за поверителност и сигурност.

Правни причини: Без ограничение, тук се включват случаи, при които от нас се изисква споделянето на лични данни по силата на закон или чрез задължително разпореждане на съдилища, правоприлагащи органи или регулаторни органи. Ако решим да разкрием лични данни в този контекст, ще вземем предвид начините за намаляване на обхвата на такова разкриване, например чрез редактиране на предоставената информация.

5.         Защо и колко дълго съхраняваме лични данни?

Нели Запрянова с ЕИК 180542409 непрекъснато усъвършенства всички свои услуги и своя уебсайт, за да съхранява лични данни не по-дълго от необходимото за описаните в тази политика цели и/или както се изисква или е разрешено от приложимото законодателство, доколкото е технически възможно.

6.         Какви възможности за избор имате във връзка с поверителността?

Благодарение на Вашето доверие нашите услуги и уебсайт работят по-добре за Вас. Ние пазим Вашата неприкосновеност и сигурност и Ви предоставяме контрол върху Вашите предпочитания.

Имате право да упражнявате следните права като физическо лице:

 • Право на възражение: имате право на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, без никакви формални изисквания, на възражение срещу обработването на Вашите лични данни от Нели Запрянова с ЕИК 180542409 (Член 21 от ОРЗД);
 • Право на достъп: имате право да получите от Нели Запрянова с ЕИК 180542409 потвърждение дали обработваме личните Ви данни, или не и ако това е така, да получите достъп до обработваните лични данни като, но не само, целите на обработването, съответните категории лични данни (Член 15 от ОРЗД);
 • Право на коригиране: имате право да получите от Нели Запрянова с ЕИК 180542409 корекция на неточните си лични данни. (Член 16 от ОРЗД);
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): имате право да получите от Нели Запрянова с ЕИК 180542409  изтриването на личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените в член 17 от ОРЗД основания (Член 17 от ОРЗД);
 • Право на ограничаване на обработването: имате право да получите от Нели Запрянова с ЕИК 180542409 ограничаване на обработването, когато е приложимо някое от посочените в член 18 от ОРЗД основания (точността на личните данни се оспорва, обработването е неправомерно, Нели Запрянова с ЕИК 180542409 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, възразили сте срещу обработването в очакване на проверка на законните основания), (Член 18 от ОРЗД);
 • Право на преносимост на данните: имате право да получите личните данни, обработвани от Нели Запрянова с ЕИК 180542409, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Нели Запрянова с ЕИК 180542409, когато е приложимо някое от посочените в член 20 от ОРЗД основания (Член 20 ОРЗД);
 • Право на подаване на жалба: в случай че считате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие с ОРЗД, имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните (виж точка 10 по-долу), (Член 77 от ОРЗД);
 • Право да оттеглите съгласието си: имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. (Член 7, параграф 3 от ОРЗД).

Моля, използвайте официалния уебсайт на ЕС, за да научите повече за тези права.

7.         Какво друго правим, за да защитим Вашите лични данни?

Нели Запрянова с ЕИК 180542409 разбира значението на сигурността на информацията и данните и ние искаме Вашето изживяване при сърфиране при нас да бъде възможно най-сигурно.

Вие трябва да споделяте онлайн или през мобилни приложения само лична информация, която сте склонни да споделите, като имате предвид, че никоя организация или нейните системи не могат да бъдат гарантирано 100% сигурни през цялото време.

8.         Използване на бисквитки и подобни технологии

Използваме бисквитки и подобни технологии във връзка с нашите услуги и, както е описано по-долу.

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт или приложение.  В случай на технически бисквитки, те ни помагат да запаметим информация за посещението Ви, като предпочитания от Вас език или предпочитаната от Вас настройка на менюто.

В зависимост  от  настройките  на  бисквитките,  можем  да  използваме  данните  (включително  лични данни), за да анализираме поведението на клиентите и потребителите, но също така да оценим нуждите и мненията на клиентите и потребителите в различни аспекти, и бизнес трафик и да анализираме въздействието на конкретни рекламни мерки.

Можете също така да настроите браузъра си да блокира всички бисквитки или да избере ниво на персонализация. Важно е, обаче, да запомните, че много от нашите услуги може да не функционират правилно, ако Вашите бисквитки са забранени. Например, може да не запомним езиковите Ви предпочитания.

Събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни, като използваме бисквитки и подобни технологии във връзка с използването на нашите уеб и мобилни платформи, както е описано по-долу:

 • Задължителни бисквитки

За  бисквитки  и  други  подобни  технологии,  които  са  от съществено  значение  за  предоставяне  на услугата,  поискана  от  потребителя  (например:  сесийни  бисквитки), не е необходимо Вашето съгласие.

Ние  използваме  бисквитки  и  други  подобни  технологии,  без  да  се  искаме  Вашето  съгласие, за да запомним Вашите предпочитания, например: предпочитан език.

 • Аналитични бисквитки

Те ни носят информация за броя на посетителите и как те се движат в нашия Уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият Уебсайт. Използваме конкретно Google Analytics.

9.         Линкове към други уебсайтове

Нашите услуги и уебсайт може да съдържат линкове (връзки) към други услуги, уебсайтове и приложения. Използвайки тези линкове, Вие напускате нашата област на обслужване. Когато посещавате такива други услуги, уебсайтове и приложения, трябва да сте предпазливи и да се запознаете с декларацията за поверителност, приложима към въпросното приложение или уебсайт. Нели Запрянова с ЕИК 180542409 не може и не поема каквато и да е отговорност или задължение за такива други уебсайтове и за съдържанието на такива услуги, уебсайтове и приложения и техните практики за поверителност, нито ги одобрява.

10.      Съответствие и сътрудничество с регулаторните органи

Ние редовно преглеждаме нашето съответствие с нашата политика за поверителност.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните.

Препоръчваме Ви да изпратите всяка молба, въпрос или да изразите всякакви опасения писмено директно на имейл адрес: zapryanova.nelly@gmail.com.

11.      Как се съобщават промените в тази политика за поверителност?

Нашата политика за поверителност ще се актуализира от време на време. Моля, проверявайте периодично тази политика за поверителност, за да се уверите, че се чувствате комфортно с всякакви промени, които се е наложило да направим.

Ние няма да ограничим Вашите права съгласно тази политика за поверителност без Вашето изрично съгласие. Ние ще публикуваме всички промени в политиката за поверителност.

12.      Свържете се с нас

Вашата обратна информация е винаги добре дошла. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно нашите практики за поверителност или защитата на Вашите личните данни онлайн, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: Zapryanova.nelly@gmail.com.